top of page
  • Writer's pictureJohn

Higugmaa ang Gipakita Love Demonstrated


Juan 13:1-17 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)

Gihugasan ni Jesus ang mga Tiil sa Iyang mga Sumusunod

13 Sa wala pa moabot ang adlaw sa Pista sa Paglabay sa Anghel, nahibalo nang daan si Jesus nga miabot na ang higayon nga mogikan na siya niining kalibotan ug mobalik sa Amahan. Gimahal gayod niya ang iyang mga sumusunod dinhi sa kalibotan, ug hangtod sa kataposan gipakita niya ang iyang pagmahal kanila.

Sa pagkagabii niana, nanihapon si Jesus ug ang iyang mga sumusunod. Gisulod nang daan ni Satanas sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote[a] nga luiban niya si Jesus. Nahibalo si Jesus nga ang tanan nga gahom gihatag na sa Amahan kaniya. Nahibalo usab siya nga sa Dios siya naggikan ug sa Dios usab siya mobalik. Samtang nanihapon sila, mitindog siya ug naghukas sa iyang kupo. Unya mikuha siyag tualya ug iya kining gibakos. Gibuboan dayon niyag tubig ang palanggana ug gipanghugasan niya ang mga tiil sa iyang mga sumusunod, ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Sa pag-abot niya kang Simon Pedro, miingon si Simon kaniya, “Ginoo, hugasan mo ba ang akong mga tiil?” Gitubag siya ni Jesus, “Karon dili mo pa masabtan kon unsa ang kahulogan niining akong ginabuhat, apan masabtan mo ra kini sa kaulahian.” Miingon si Pedro, “Dili gayod mahimo nga ikaw ang mohugas sa akong mga tiil.” Apan miingon si Jesus kaniya, “Kon dili ka magpahugas sa imong mga tiil kanako, dili ka na akong kauban.” Busa miingon si Simon Pedro, “Kon mao kana Ginoo, dili lang ang akong mga tiil ang hugasi, kondili apil usab ang akong mga kamot ug ang akong ulo.” 10 Apan miingon si Jesus, “Ang naligo na, limpyo na ang iyang tibuok lawas, ug dili na kinahanglan nga hugasan pa gawas lamang sa iyang mga tiil. Limpyo na kamo, apan dili kamong tanan.” 11 (Miingon siya nga dili limpyo ang tanan tungod kay nahibalo siya kon kinsa ang magluib kaniya.)

12 Sa nahugasan na ni Jesus ang ilang mga tiil, gisul-ob niya pag-usab ang iyang kupo ug mibalik sa lamisa. Nangutana siya kanila, “Nasabtan ba ninyo kon unsa ang kahulogan sa akong gibuhat kaninyo? 13 Gitawag ninyo ako nga Magtutudlo ug Ginoo, ug husto kana, kay ako man gayod ang inyong Magtutudlo ug Ginoo. 14 Kon ako man gani nga inyong Ginoo ug Magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, angayan usab nga maghinugasay kamo sa inyong mga tiil. 15 Gibuhat ko kini isip panig-ingnan aron inyo usab nga sundon. 16 Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga walay sulugoon nga molabaw pa sa iyang agalon, ug walay sinugo nga molabaw pa sa nagsugo kaniya. 17 Karon nga nahibaloan na ninyo kini nga mga butang, bulahan kamo kon inyo kining buhaton.


Juan 13:34 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)

34 Busa karon ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-o nga sugo: paghigugmaay kamo. Kon unsa ang akong paghigugma kaninyo kinahanglan sama usab niana ang inyong paghigugma sa usag usa.
John 13:1-17 New Living Translation (NLT)

Jesus Washes His Disciples’ Feet

13 Before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to his Father. He had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end.[a]It was time for supper, and the devil had already prompted Judas,[b]son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had given him authority over everything and that he had come from God and would return to God. So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, and poured water into a basin. Then he began to wash the disciples’ feet, drying them with the towel he had around him.

When Jesus came to Simon Peter, Peter said to him, “Lord, are you going to wash my feet?”

Jesus replied, “You don’t understand now what I am doing, but someday you will.”

“No,” Peter protested, “you will never ever wash my feet!”

Jesus replied, “Unless I wash you, you won’t belong to me.”

Simon Peter exclaimed, “Then wash my hands and head as well, Lord, not just my feet!”

10 Jesus replied, “A person who has bathed all over does not need to wash, except for the feet,[c] to be entirely clean. And you disciples are clean, but not all of you.” 11 For Jesus knew who would betray him. That is what he meant when he said, “Not all of you are clean.”

12 After washing their feet, he put on his robe again and sat down and asked, “Do you understand what I was doing? 13 You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and you are right, because that’s what I am. 14 And since I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you ought to wash each other’s feet. 15 I have given you an example to follow. Do as I have done to you. 16 I tell you the truth, slaves are not greater than their master. Nor is the messenger more important than the one who sends the message. 17 Now that you know these things, God will bless you for doing them.


John 13:34 New Living Translation (NLT)

34 So now I am giving you a new commandment: Love each other. Just as I have loved you, you should love each other.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page