top of page
  • Writer's pictureJohn

Biyernes Santo Good FridayWhen I was younger I never really understood why it was called Good Friday. Why were we celebrating the day Jesus was executed? To me it really didn't seem like a day that had any good in it. When I finally understood that was no execution that day, Jesus went willingly and laid down his life for our sins sacrificing his life so that we may live that I finally understood that it really was a Good Friday.


Sa bata pa ako wala gayud ako nakasabut nganong gitawag kini nga Maayong Biyernes. Ngaa nagasaulog kita sa adlaw nga ginpatay si Jesus? Alang kanako wala gayud kini ingon nga usa ka adlaw nga adunay bisan unsang maayo niini. Sa dihang nasabtan ko sa katapusan nga walay pagpatay niadtong adlawa, si Hesus miadto nga kinabubut-on ug gibutang ang iyang kinabuhi alang sa atong mga sala nga naghalad sa iyang kinabuhi aron kita mabuhi nga sa katapusan nasabtan nga kini gayud usa ka Maayong Biyernes.


Singgit sa Kaguol ug Awit sa Pagdayeg

1Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo man ako?

Nagpakitabang ako kanimo,

apan hangtod karon wala mo ako tabangi!

2O Dios ko,

adlaw ug gabii gisangpit ko ikaw,

apan wala mo ako tubaga

busa wala ako magmalinawon.

3Apan balaan ka

ug gidayeg sa Israel.

4Ang among mga katigulangan nagsalig kanimo

ug giluwas mo sila.

5Misangpit sila kanimo

ug giluwas mo sila.

Misalig sila kanimo

ug wala mo sila kawanga.

6Apan sama na lamang ako sa ulod

ug dili na tawo.

Giyam-iran ako ug gisalikway sa tanan!

7Gibugalbugalan ako sa tanang nakakita kanako;

gidiwalwalan ako nila sa ilang dila

ug nagpanglingo sila.

8Miingon sila,

“Misalig ka man kaha sa Ginoo,

nganong wala ka man niya luwasa?

Kon gikahimut-an ka pa sa Ginoo,

nganong wala ka man niya tabangi?”

9Apan ikaw ang nagpahimugso kanako,

ug sukad pa sa akong pagkabata gibantayan mo na ako.

10Sukad sa akong pagkatawo

gisalig na ako kanimo;

sukad ako mahimugso ikaw na ang akong Dios.

11Ayaw akog biyai kay duol na ang kasamok,

ug walay laing makatabang kanako.

12Gilibotan ako sa akong mga kaaway

nga daw mapintas nga mga torong baka sa Basan.

13Ginganga nila ang ilang baba

daw mga liyon nga nagngulob,

ug buot mokuniskunis kanako.

14Sama ako sa tubig nga giyabo sa yuta.

Ang akong kabukogan daw nangatangtang,

ug ang akong kasingkasing daw kandila nga natunaw.

15Nag-uga na ang akong tutonlan sama sa yuta,

ug ang akong dila mitapot sa akong alingagngag.

Ug gibiyaan mo ako nga nagbuy-od na sa yuta nga daw patay.

16Gilibotan ako sa mga tawong daotan,

nga daw mga iro nga mihasmag kanako;

ug gikuniskunis nila ang akong mga kamot ug tiil.

17Nakita na ang akong kabukogan.

Gitutokan ako sa akong mga kaaway.

18Gibahinbahin nila ang akong bisti

ug nagripa sila alang sa akong kupo.

19O Ginoo, ayaw intawon akog biyai!

Tabangi dayon ako, O manluluwas ko!

20Ilikay ako sa espada

ug nianang mga iro!

21Luwasa ako gikan sa baba sa liyon;

wala akoy mahimo

batok nianang mapintas nga mga torong baka!

22Sultihan ko ang akong katawhan sa imong nahimo!

Daygon ko ikaw diha sa ilang panagtigom:

23“Dayga siya,

kamong mga may kahadlok sa Ginoo!

Pasidunggi siya,

mga kaliwat ni Jacob!

Simbaha siya, katawhan sa Israel!

24Wala niya pasagdi

nga mag-antos ang mga dinaugdaog;

wala niya sila biyai

ug gitubag niya ang ilang pagpakitabang.”

25Diha sa tigom sa tanan,

daygon ko ikaw tungod sa imong gibuhat.

Atubangan sa tanan mong alagad,

ihalad ko ang mga halad nga akong gisaad.

26Makakaon ang mga kabos kutob sa ilang gusto

ug ang moduol sa Ginoo magdayeg kaniya.

Mabulahan unta kamo hangtod sa kahangtoran!

27Ang tanang katawhan sa kalibotan

mahinumdom ug modangop sa Ginoo.

Simbahon siya sa tanang kaliwatan ug kanasoran.

28Kay ang Ginoo mao ang hari

ug siyay nagmando sa tanang kanasoran.

29Moyukbo kaniya ang tanang mapahitas-on;

sa atubangan niya mohapa ang katawhan

nga dili mohangtod sa kahangtoran.

30Mag-alagad kaniya

ang umaabot nga mga kaliwatan;

ug suginlan sila sa mga tawo

31nga ang Ginoo maoy nagluwas sa iyang katawhan.


Isais 5213-53:12

Ang Alagad nga Sinakit

13Ang Ginoo miingon,

“Molampos gayod ang akong alagad;

ilhon ang iyang pagkagamhanan

ug pasidunggan siya pag-ayo.

14Sama nga daghan ang nahibulong kaniya

kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway

ug dili na kini hitsurag tawo,

15mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod,

ug dili makatingog ang mga hari tungod sa dakong katingala,

kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila

ug masabtan kadtong wala nila hidunggi.”

1Ang mga tawo mitubag,

“Kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw?

Kinsay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom?

2Kay kabubut-on sa Ginoo nga ang iyang alagad

motubo daw tanom diha sa ugang yuta.

Dili siya madanihon

ug wala siyay kaambong nga mabihag kita kaniya.

3Gitamay nato siya ug gisalikway;

nakasinati siyag mga kagul-anan ug mga pag-antos;

gani walay motan-aw kaniya;

wala nato siya tagda ug gipakawalay bili lamang.

4“Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay mag-antos

ug gipas-an ang atong mga alantuson;

nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios.

5Gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala;

napangos siya tungod sa atong pagkadaotan;

giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato

ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita.

6Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag

ug wala mosubay sa hustong dalan.

Apan siyay gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasal-anan.

7“Bisag gidaugdaog siya ug gipaantos pag-ayo,

nagpakahilom lamang siya;

sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan

ug sama sa karnero atubangan sa moalot kaniya,

wala gayod siyay timik.

8Gidala siya nga hinikawan sa hustisya

ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan;

gihunosan siya sa iyang kinabuhi

tungod sa kalapasan sa akong katawhan.

9Giandaman siyag lubnganan tipon sa mga kriminal,

gilubong siya uban sa usa ka dato,

bisag wala siya makabuhat ug daotan o makasultig bakak.”

10Ang Ginoo nag-ingon,

“Maoy akong kabubut-on ang pagpaantos ug pagsakit kaniya;

sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala,

makita niya ang iyang mga kaliwat

ug makabaton siyag taas nga kinabuhi;

ug pinaagi kaniya matuman ang ubang plano.

11Inigkatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya

ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos.

Siya ang matarong kong alagad

ug siya maoy mopas-an sa silot sa katawhan

aron mahimo silang matarong.

12Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantogan ug gamhanan,

kay gihatag man niya ang iyang kinabuhi,

ug nahiagom sa angay nga dangatan sa mga kriminal.

Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tawo

ug nag-ampo aron sila pasayloon.”

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page